Wettelijke gebruiksvoorwaarden

Ocean Spray doet er alles aan om haar algemene voorwaarden en andere belangrijke informatie duidelijk en transparant te maken. Deze "Gebruiksvoorwaarden" zijn in 2014 bijgewerkt en bevatten de voorwaarden waaronder je de www.oceanspray.bewww.oceanspray.nl internet website gebruikt.

In deze gebruiksvoorwaarden:

verwijst Ocean Spray naar Ocean Spray Cranberries, Inc.;
verwijst Website naar deze website, www.oceanspray.bewww.oceanspray.nl;
verwijst Aangesloten bedrijven naar alle directe of indirecte moedermaatschappijen, dochterondernemingen, sponsors of gelieerde bedrijven van Ocean Spray, en het omvat alle bevoegde bottelaars van Ocean Spray.

Jouw akkoord met deze algemene voorwaarden voor jouw gebruik van deze website

Jouw gebruik van deze website, inclusief toegang tot of browsen op de website, wordt beschouwd als jouw acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, en waar van toepassing, ons Privacybeleid voor kinderen. Lees alle beleidslijnen en voorwaarden zorgvuldig door. Als je niet akkoord gaat en deze, zonder beperking of kwalificatie, niet accepteert, dien je de website onmiddellijk te verlaten en de website in de toekomst niet meer te gebruiken.

De website is uitsluitend bedoeld voor gebruik door inwoners van de Verenigde Staten. Alle voorwaarden op deze website, inclusief die in deze gebruiksvoorwaarden, worden beheerst door de wetten van de staat Delaware. Door de website te bezoeken, ga je ermee akkoord je te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in de staat Delaware in geval van een geschil. Als een van deze gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, niet-afdwingbaar of illegaal wordt geacht, blijven de resterende gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht.

Alle persoonsgegevens (bijvoorbeeld jouw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die je via e-mail verzendt naar de website via een directe invoer, of anderszins, worden door Ocean Spray gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid. Alle andere communicatie of materialen die je naar de website verzendt, zoals vragen, opmerkingen, suggesties, recepten of de link worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-bedrijfseigen.

Ocean Spray behoudt zich het recht voor om jouw privégegevens vrij te geven aan autoriteiten en je internetprovider als je illegale activiteiten uitvoert of anderszins deze gebruiksvoorwaarden schendt.

Hieronder vind je informatie over wettelijke en regelgevende informatie over ons, onze producten, onze aanpak van privacy, beveiliging en algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website.

Algemene disclaimer

Je gebruik van en browsen op de website is op eigen risico. Voor zover toegestaan door de wet, is Ocean Spray, noch haar filialen, noch een van haar agentschappen, noch enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van de website, aansprakelijk voor enige directe, incidentele, afgeleide, indirecte of bestraffende schade of verliezen die voortvloeien uit jouw toegang tot, of gebruik van, de website. Je wordt erop gewezen dat er risico's verbonden zijn aan activiteiten die verband houden met het world wide web en die ontstaan door het gebruik van het internet en het world wide web, en deze risico's die voortkomen uit jouw gebruik worden door jouzelf gedragen.

Deze algemene disclaimer wordt niet beperkt of gewijzigd door een van de volgende specifieke waarschuwingen en disclaimers, maar probeert niet de aansprakelijkheid uit te sluiten met betrekking tot de garanties die wettelijk zijn vastgelegd en die niet kunnen worden uitgesloten.

Specifieke waarschuwingen en disclaimers

Je moet ervoor zorgen dat jouw toegang tot deze website niet illegaal of verboden is door wetten die op jou of op jouw locatie van toepassing zijn.

Ocean Spray aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor enige schade aan of virus dat je computerapparatuur of andere eigendommen kan infecteren als gevolg van jouw toegang tot, het gebruik van browsen op de website of het downloaden van het materiaal mits we onze wettelijke aansprakelijkheid op geen enkele manier beperken voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze enige nalatigheid. Jij, als gebruiker, moet je eigen voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat alles wat je voor gebruik op deze website selecteert, vrij is van virussen of iets anders (zoals wormen of trojaanse paarden) die de werking van jouw computersystemen kunnen verstoren of beschadigen. Alles op de website wordt je aangeboden "ZOALS HET IS" ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK mits we dat doen zonder onze aansprakelijkheid bij wet te beperken voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door enige nalatigheid van onze zijde, voor zover wettelijk is toegestaan.

Ocean Spray geeft geen garantie dat de website voldoet aan de vereisten van gebruikers, dat de website ononderbroken, tijdig, veilig of foutvrij zal zijn. Gebruikers begrijpen en gaan ermee akkoord dat alle informatie of materiaal en/of goederen of diensten verkregen via de website verkregen worden naar goeddunken en risico van de gebruiker.

Ocean Spray kan van tijd tot tijd, deze website (inclusief deze gebruiksvoorwaarden) of de informatie, producten of diensten wijzigen of iets toevoegen zonder kennisgeving. Wij verbinden ons echter niet ertoe om deze website bijgewerkt te houden. Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of iemand anders als er een fout optreedt in de informatie op deze website of als die informatie niet actueel is.

Jouw gebruik van de website is ook onderworpen aan elke andere wet- of regelgeving die van toepassing is op de website, het internet of het wereldwijde web.

Ocean Spray heeft geen van de sites die gekoppeld zijn aan de website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van externe pagina's of andere websites die aan de website zijn gekoppeld. Ocean Spray accepteert geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor cookies, gegevens of persoonlijke gegevens die worden verzameld door andere gekoppelde websites via deze website, noch de gekoppelde websites.

Eigendom van inhoud en intellectueel eigendom

Alle handelsmerken zijn beschermd tegen commercieel gebruik door derden. Je mag geen geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken gebruiken op de website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar van het handelsmerk.

Je dient ervan uit te gaan dat alles wat je ziet of leest op de website auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders vermeld, en niet mag worden gebruikt, behalve zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden of in de tekst op de website, zonder de schriftelijke toestemming van Ocean Spray. Ocean Spray garandeert of verklaart niet dat jouw gebruik van materialen op de website geen inbreuk maakt op rechten van derden.

Afbeeldingen van mensen of plaatsen die op de website worden weergegeven, zijn eigendom van of worden gebruikt met toestemming door Ocean Spray. Het gebruik van deze afbeeldingen door jou of iemand anders die door jou is geautoriseerd, is verboden, tenzij specifiek toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden of specifieke toestemming elders op de website. Ongeautoriseerd gebruik van de afbeeldingen kan een schending inhouden van de auteursrechten, handelsmerkwetten, de wetten inzake privacy en publiciteit en communicatievoorschriften en -statuten.

De website en de inhoud ervan worden alleen beschikbaar gesteld voor jouw persoonlijke entertainment, informatie en communicatie, en alle inhoud wordt verstrekt voor jouw niet-commerciële gebruik. Je mag de inhoud van de website niet verspreiden, wijzigen, overdragen, hergebruiken, herplaatsen of gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot de tekst, afbeeldingen, audio en video zonder de schriftelijke toestemming van Ocean Spray.

Je wordt ook geadviseerd dat Ocean Spray en haar aangesloten bedrijven, naar eigen goeddunken, ervoor kunnen kiezen om de intellectuele eigendomsrechten van haar of haar aangesloten bedrijven agressief af te dwingen, in de mate van de wet, waaronder het verzoeken om strafrechtelijke vervolging of om overtreders te verwijzen naar de bevoegde autoriteiten in het relevante rechtsgebied.

Gedrag

Je gaat ermee akkoord om geen activiteit te ondernemen die storend is of nadelig is voor de werking of het functioneren van de website.

Het is jou verboden onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen, schandalig, opruiend of godslasterlijk materiaal of materiaal dat gedrag zou kunnen vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins enige inbreuk zou maken op de wet, te plaatsen of door te sturen. Ocean Spray zal volledig samenwerken met wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die Ocean Spray verzoeken of opdragen om de identiteit bekend te maken van iedereen die dergelijke informatie of materialen plaatst, en behoudt zich het recht voor om dergelijk materiaal op elk moment van deze website te verwijderen.

Door de gebruiker gegenereerde inhoud

Je gaat ermee akkoord en verleent hierbij Ocean Spray wereldwijde, eeuwigdurende, niet-exclusieve royaltyvrije, toewijsbare, sublicentieerbare, overdraagbare rechten om tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audio/visueel of ander materiaal op deze website te gebruiken die door jou is gemaakt (collectief "Door de gebruiker gegenereerde inhoud") voor elk doel. De door gebruiker gegenereerde inhoud omvat alle inhoud die is ingediend, weergegeven of geplaatst op een gedeelte van de website, of die is opgenomen in enige communicatie die je naar Ocean Spray zou kunnen sturen. Je doet onherroepelijk afstand van claims en beweringen tegen Ocean Spray van morele rechten of attributie met betrekking tot jouw door de gebruiker gegenereerde inhoud. Met "gebruik" bedoelen we het gebruik, kopiëren, openbaar uitvoeren en weergeven, reproduceren, verspreiden, wijzigen, vertalen, verwijderen, analyseren, commercialiseren en voorbereiden van afgeleide werken van jouw door de gebruiker gegenereerde inhoud.

Schending van deze gebruiksvoorwaarden

Ocean Spray kan, naar eigen goeddunken, voorkomen dat je toegang krijgt tot de website of inhoud op de website verwijdert en weggooit als, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking, Ocean Spray van mening is dat je de letter der geest van deze gebruiksvoorwaarden hebt geschonden. Ocean Spray behoudt zich het recht voor om contact op te nemen met een autoriteit of andere relevante partij en persoonlijke gegevens en andere informatie vrij te geven of juridische stappen te ondernemen met betrekking tot jouw gedrag op de website.

Updates van dit privacybeleid

Van tijd tot tijd behouden wij ons het recht voor om updates te maken van dit privacybeleid. Wij zullen je informeren over belangrijke wijzigingen in de manier waarop wij persoonlijk identificeerbare gegevens behandelen door bijvoorbeeld een kennisgeving op deze website te plaatsen. Wij raden je aan om regelmatig terug te komen en dit privacybeleid door te lezen, zodat je altijd op de hoogte bent over welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en aan wie we deze gegevens bekendmaken. Jouw voortgezet gebruik van de website na eventuele wijzigingen in dit privacybeleid wordt beschouwd als jouw acceptatie van deze wijziging.

Vragen of opmerkingen over ons beleid

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of ons privacybeleid voor kinderen, kun je Contact met ons opnemen per e-mail, telefoon of brief. Graag beantwoorden we je vragen of horen we je zorgen.